Nagoya Electric Industrial Co., Ltd

Công ty được thành lập vào tháng 4 năm 1946 tại Nakamura-ku, đặt tên công ty Công nghiệp điện khí Nagoya. Nagoya với triết lý kinh doanh “Quang minh chính đại”, phát triển sản phẩm, với mong muốn có thể đóng góp cho xã hội, và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Nagoya